Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
szkodę
Poważne wypadki i zdarzenia losowe niosą za sobą powstanie szkody. Uszkodzenia kończyn czy wstrząśnienie mózgu to tylko niektóre z najczęściej występujących urazów ciała. Osoba poszkodowana wymaga nieraz natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalistycznego leczenia, po którym zalecana jest długa rehabilitacja. To wszystko jest bardzo kosztowne i może zrujnować budżet rodzinny, dlatego dobrym pomysłem jest ubezpieczenie siebie i bliskich od zdarzeń losowych, wykupując polisę na życie. To samo dotyczy ubezpieczenia pojazdów od wypadku i kradzieży, zawarte w polisie OC i AC. W ramach tej polisy ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania w razie uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu. W obu przypadkach, bardzo ważne jest właściwe zgłoszenie szkody, które natychmiast rozpoczyna procedurę odszkodowawczą. W jaki sposób zgłosić szkodę?

 

Dochodzenie roszczeń

Ważna polisa daje prawo osobie ubezpieczonej dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczyciela, u którego polisa ta została wykupiona. Odszkodowanie daje możliwość szybko i sprawnie zlikwidować szkodę, a także otrzymać środki na hospitalizację, leczenie specjalistyczne i rehabilitację, a w przypadku niezdolności do wykonywania pracy osoba poszkodowana może liczyć na rentę do czasu uzyskania pełnej dyspozycyjności do podjęcia pracy, czasem w innym charakterze. 

Aby móc ubiegać się o przyznanie odszkodowania, nie wystarczy sam fakt zgłoszenia szkody, konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności. Zgłaszając szkodę, należy pamiętać o dotrzymaniu wszystkich terminów określonych w umowie ubezpieczeniowej, dotyczy to zarówno dostarczenia niezbędnej dokumentacji, jak i samego zgłoszenia szkody. Ekspert, wyznaczony przez ubezpieczyciela, analizuje dokładnie sprawę, będącą przedmiotem roszczenia, również pod kątem ewentualnej możliwości przyczynienia się ubezpieczonego do zdarzenia. Gdyby istniały przesłanki, wskazujące na jego udział w zdarzeniu, ubezpieczyciel mógłby wnioskować o zaniżone odszkodowanie lub o odmowę jego wypłaty (w przypadku całkowitej winy ubezpieczonego). W tym przypadku, wiele zależy od zapisu w umowie i ustaleniach w kwestii ewentualnej winy osoby ubezpieczonej w spowodowaniu wypadku, który jest przedmiotem roszczenia.

 

O co możesz się ubiegać?

Ważna polisa daje podstawy do ubiegania się o należne odszkodowanie w razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia losowego i powstania zawartej w jej treści szkody. Osoba poszkodowana ma prawo wystąpić o kilka rodzajów świadczeń, w zależności od charakteru szkody, jaką doznała. Najpopularniejsze wśród nich i najczęściej przyznawane, odszkodowanie, przyznaje się w celu pokrycia poniesionych strat materialnych i duchowych, jest finansową pomocą dla osób, które ze względu na doznaną szkodę nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Inną formą świadczenia jest zadośćuczynienie, mające na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy osobie poszkodowanej. Wysokość zadośćuczynienia ustala się zatem w odniesieniu do rozmiaru powstałej szkody, również moralnej. Ostatnią możliwością jest przyznanie renty, która jest wypłacana jednorazowo jako kapitalizacja renty lub w równych ratach miesięcznych do czasu uzyskania przez poszkodowanego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

 

Zgłoszenie szkody

Aby móc wystąpić do swojego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ważne jest możliwie najszybsze zgłoszenie szkody. Moment zgłoszenia szkody automatycznie rozpoczyna procedurę odszkodowawczą. Zgłoszenie szkody we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych wygląda bardzo podobnie. Zgłoszenie szkody w Axa  odbywa się za pośrednictwem infolinii - w czasie połączenia, operator poinformuje o kolejnych krokach, a w razie potrzeby zapewni potrzebne wsparcie, co jest szczególnie przydatną opcją dla osób przebywających poza granicami kraju. Wniosek o przyznanie odszkodowania może być złożony w formie pisemnej, ale w większości ubezpieczalni wystarczy wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej towarzystwa. Do składanego wniosku należy również dołączyć wymaganą dokumentację, taką jak odpis aktu urodzenia, zapis z monitoringu lub kamery samochodowej, czy orzeczenie lekarskie.

szkodę
Poważne wypadki i zdarzenia losowe niosą za sobą powstanie szkody. Uszkodzenia kończyn czy wstrząśnienie mózgu to tylko niektóre z najczęściej występujących urazów ciała. Osoba poszkodowana wymaga nieraz natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalistycznego leczenia, po którym zalecana jest długa rehabilitacja. To wszystko jest bardzo kosztowne i może zrujnować budżet rodzinny, dlatego dobrym pomysłem jest ubezpieczenie siebie i bliskich od zdarzeń losowych, wykupując polisę na życie. To samo dotyczy ubezpieczenia pojazdów od wypadku i kradzieży, zawarte w polisie OC i AC. W ramach tej polisy ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania w razie uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu. W obu przypadkach, bardzo ważne jest właściwe zgłoszenie szkody, które natychmiast rozpoczyna procedurę odszkodowawczą. W jaki sposób zgłosić szkodę?

 

Dochodzenie roszczeń

Ważna polisa daje prawo osobie ubezpieczonej dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczyciela, u którego polisa ta została wykupiona. Odszkodowanie daje możliwość szybko i sprawnie zlikwidować szkodę, a także otrzymać środki na hospitalizację, leczenie specjalistyczne i rehabilitację, a w przypadku niezdolności do wykonywania pracy osoba poszkodowana może liczyć na rentę do czasu uzyskania pełnej dyspozycyjności do podjęcia pracy, czasem w innym charakterze. 

Aby móc ubiegać się o przyznanie odszkodowania, nie wystarczy sam fakt zgłoszenia szkody, konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności. Zgłaszając szkodę, należy pamiętać o dotrzymaniu wszystkich terminów określonych w umowie ubezpieczeniowej, dotyczy to zarówno dostarczenia niezbędnej dokumentacji, jak i samego zgłoszenia szkody. Ekspert, wyznaczony przez ubezpieczyciela, analizuje dokładnie sprawę, będącą przedmiotem roszczenia, również pod kątem ewentualnej możliwości przyczynienia się ubezpieczonego do zdarzenia. Gdyby istniały przesłanki, wskazujące na jego udział w zdarzeniu, ubezpieczyciel mógłby wnioskować o zaniżone odszkodowanie lub o odmowę jego wypłaty (w przypadku całkowitej winy ubezpieczonego). W tym przypadku, wiele zależy od zapisu w umowie i ustaleniach w kwestii ewentualnej winy osoby ubezpieczonej w spowodowaniu wypadku, który jest przedmiotem roszczenia.

 

O co możesz się ubiegać?

Ważna polisa daje podstawy do ubiegania się o należne odszkodowanie w razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia losowego i powstania zawartej w jej treści szkody. Osoba poszkodowana ma prawo wystąpić o kilka rodzajów świadczeń, w zależności od charakteru szkody, jaką doznała. Najpopularniejsze wśród nich i najczęściej przyznawane, odszkodowanie, przyznaje się w celu pokrycia poniesionych strat materialnych i duchowych, jest finansową pomocą dla osób, które ze względu na doznaną szkodę nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Inną formą świadczenia jest zadośćuczynienie, mające na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy osobie poszkodowanej. Wysokość zadośćuczynienia ustala się zatem w odniesieniu do rozmiaru powstałej szkody, również moralnej. Ostatnią możliwością jest przyznanie renty, która jest wypłacana jednorazowo jako kapitalizacja renty lub w równych ratach miesięcznych do czasu uzyskania przez poszkodowanego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

 

Zgłoszenie szkody

Aby móc wystąpić do swojego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ważne jest możliwie najszybsze zgłoszenie szkody. Moment zgłoszenia szkody automatycznie rozpoczyna procedurę odszkodowawczą. Zgłoszenie szkody we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych wygląda bardzo podobnie. Zgłoszenie szkody w Axa  odbywa się za pośrednictwem infolinii - w czasie połączenia, operator poinformuje o kolejnych krokach, a w razie potrzeby zapewni potrzebne wsparcie, co jest szczególnie przydatną opcją dla osób przebywających poza granicami kraju. Wniosek o przyznanie odszkodowania może być złożony w formie pisemnej, ale w większości ubezpieczalni wystarczy wypełnienie formularza, dostępnego na stronie internetowej towarzystwa. Do składanego wniosku należy również dołączyć wymaganą dokumentację, taką jak odpis aktu urodzenia, zapis z monitoringu lub kamery samochodowej, czy orzeczenie lekarskie.

Strona 2

Czy warto pracować w Holandii przez pośrednika? Tak! Zobacz, dlaczego

Czy bezpieczne niszczenie dokumentów jest możliwe w Słupsku