Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ulga na start Ulga na start to rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców. Przez pierwsze 6 miesięcy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne (czyli emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). Korzystanie z ulgi na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną będzie można odliczyć od podatku (nie od dochodu).

 

 

 

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych);
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

 

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego się nie wlicza

 

Ile płaci się przy uldze na start

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru.

W 2020 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 362,34 zł i taką kwotę powinno się odprowadzać co miesiąc do ZUS korzystając z ulgi na start.

Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacana jest w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

 

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja z PUP przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, spełniających określone warunki. Chodzi m.in. o nieposiadanie aktywnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nieprzerwanie w ciągu 12 miesięcy stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez urząd pracy. Pozostałe warunki szczegółowo opisane są w regulaminie każdego pośredniaka.

Dodatkowe istotny jest wiek przedsiębiorcy, bowiem urzędy pracy przyznają dotacje głównie w ramach środków unijnych, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). PO WER skierowany jest do osób poniżej 30 lat, zaś RPO dla osób powyżej 30-tki. 

 

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili nieco ponad 31 tys. zł. Jednak każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji. Może on wynosić np. 16, 18, 20 czy 25 tys. zł.

 

Na co można przeznaczyć dotację z urzędu pracy?

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towaru i materiałów oraz reklamy. Warto jednak mieć na uwadze, że każdy PUP ma swój własny katalog wydatków, które można zrealizować w ramach przyznanej kwoty.

Z reguły z dofinansowania nie można kupić samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń, a czasami nawet telefonu czy usług remontowych w lokalu, gdzie zamierza się prowadzić działalność gospodarczą.

Dlatego tak istotne jest dokładne sprawdzenie w regulaminie, co można, a czego nie można kupić w ramach dofinansowania z PUP. Ponadto w ramach poszczególnych kategorii mogą pojawić się progi procentowe. Chodzi o to, że np. na sprzęt należy wydać ponad 50% dotacji, na reklamę 10%, a na zatowarowanie do 50% przyznanych środków.

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Lista załączników znajduje we wniosku o dotację z PUP lub w regulaminie. Ich brak może skutkować odrzuceniem złożonego wniosku.


Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/