Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chcąc osiągnąć zamierzony cel, pierwszym etapem jest zaplanowanie wszelkich kroków, ocenienie potencjalnych szans oraz zagrożeń, oraz przeprowadzenie dogłębnej analizy opłacalności tego przedsięwzięcia. W dzisiejszym świecie, zwłaszcza w życiu zawodowym bez tworzenia projektów niemożliwe byłoby wykonywanie swoich obowiązków oraz ciągły rozwój. Dlatego też powstało pojęcie zarządzania projektami, które jest kluczowe praktycznie w każdej dziedzinie życia człowieka.

 

 

Czym tak naprawdę jest zarządzanie projektami?

W celu zrozumienia pojęcia zarządzania projektami najpierw należy wiedzieć, czym w ogóle jest projekt. Według definicji projekt oznacza ustalenie planu lub procesu działań, który ma na celu stworzenie jakiegoś produktu lub usługi. Zarządzanie takim projektem polega z kolei na zestawieniu ze sobą kilku bardzo ważnych czynników, bez których realizacja swoich założeń byłaby niemożliwa.

Należą do nich określenie oczekiwań i preferencji osób (klientów), którym ten projekt miałby służyć, przedstawienie ograniczeń kapitałowych - odpowiedniego do prowadzonych działań sprzętu, zasobów ludzkich czy też kapitału. Dodatkowo należy określić ryzyko projektowe - ryzyko, iż dany projekt może się nie powieść oraz weryfikacje, czy na danym rynku inny podmiot nie prowadzi podobnej działalności, oraz połączoną z ryzykiem projektowym analiza SWOT, czyli analizę silnych oraz słabych stron projektu, a także szans i zagrożeń, jakie jego dotyczą.

 

Jakie są czynności związane z zarządzaniem projektami?


W celu odpowiedniego zarządzania każdym projektem należy podzielić swoją pracę na 4 etapy. Należą do nich rozpoczęcie projektu, planowanie, zapewnienie sobie zasobów do realizacji projektu, realizacja i zakończenie. Rozpoczęcie projektu polega na określeniu czego ten projekt ma dotyczyć, co dzięki niemu można osiągnąć w relatywnie krótkim okresie czasu. Planowanie jako drugi etap polega na rozpisaniu oraz ustaleniu priorytetów dla danego projektu, czasu jaki jest potrzebny do wdrożenia kolejnych faz projektu oraz zadań i osób, które będą odpowiedzialne za swoją pracę.

Kolejnym etapem jest zapewnienie sobie zasobów do realizacji danego projektu. Polega to na znalezieniu odpowiednich osób do podjęcia współpracy, określenie ich zadań, znalezienie miejsca do wykonywania pracy, zgromadzenia kapitału na potrzeby realizacji projektu itp. Ostatnim etapem jest realizacja projektu i jego zakończenie. Polega to na wdrożeniu pomysłów w życie i realizację określonych w projekcie zadań, a także weryfikacja opłacalności danego projektu po krótkim okresie czasu od jego rozpoczęcia.

 

Kiedy zarządzanie projektami jest sensowne?

Powszechnie wiadomo, iż realizując dowolny projekt musi mieć on sens, i przynosić korzyści w dowolnej formie dla wszystkich osób w niego zaangażowanych. W przeciwnym razie można mieć poczucie straconego czasu i niepotrzebnie zmarnowanego kapitału oraz pomysłów. Najlepszą drogą do efektywnego zarządzania projektami jest zdobywanie jak najwięcej doświadczenia zawodowego w dziedzinie, w której dana osoba się specjalizuje (najlepiej w różnych obszarach).

Osoba zarządzająca danym projektem musi odpowiadać za jego stronę merytoryczną (opłacalność prowadzenia danego projektu), finansową, marketingową, stronę zasobów ludzkich oraz wiele innych czynników składowych. Bez odpowiedniego planowania oraz ustalania priorytetów na dany moment każdy projekt może okazać się niepotrzebny, dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie.


 Artykuł powstał we współpracy z leadership-center.pl

 

Newsletter