Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

IModuł Finansowo-Księgowy spełnia wszystkie wymagania ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i jest na bieżąco modyfikowany wraz ze zmieniającymi się przepisami.Umożliwia rzetelne prowadzenie ksiąg w rozumieniu Kodeksu Prawa Administracyjnego - stanowiące dowód w postępowaniu podatkowym. Pozwala usprawnić ewidencję księgową i rozliczenia finansowe w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych czy prowadzących działalność wielobranżową. Jest narzędziem bardzo elastycznym, które można adaptować do specyfiki organizacyjnej przedsiębiorstwa czy innej organizacji.

Funkcjonalność :

 • ewidencja danych i księgowanie
 • możliwość utworzenia planu kont z wielopoziomową analityką
 • wprowadzanie dokumentów księgowych w dowolnej walucie w dwóch okresach jednocześnie
 • kontrola zgodności dekretów, operacji gospodarczych, kręgu kosztów
 • kojarzenie zapłat (w tym także częściowych) z fakturam
 • współpraca z automatycznym przeliczaniem różnic kursowych
 • możliwość prowadzenia rejestrów wstępnych i kompensat między kontrahentami
 • ewidencja raportów kasowych
 • rejestracja w dzienniku i księgowanie rejestrów z możliwością wcześniejszego sprawdzenia zapisów za pomocą próbnego księgowania
 • kontrola rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
 • tworzenie przelewów elektronicznych oraz import elektronicznych wyciągów bankowych
 • automatyczne rozliczanie kosztów np. miesięcznych, przy użyciu kluczy podziałowych lub przeksięgowań rocznych
 • równoległe prowadzenie zapisów na przełomie roku, bez konieczności zamknięcia roku ubiegłego, z automatycznym utworzeniem BO

Zestawienia danych i kontrola

 • dotyczące rejestrów księgowych (np. Rejestr VAT, Dziennik operacji gospodarczych)
 • dotyczące kont (np. obroty i salda księgi głównej, ksiąg pomocniczych)
 • dotyczące rozrachunków (np. noty obciążeniowe, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, wykaz zobowiązań i należności, wykaz nierozliczonych sald, zestawienie płatności, przelewy elektroniczne i zwykłe)
 • zestawienia informacyjne, pomocnicze, dostępne z pozycji konta lub rejestru wraz z możliwością indywidualnego definiowania i sortowania danych
 • konwertowanie zestawień do formatu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego (np. Excel)
 • indywidualne generowanie raportów, np. na potrzeby bilansu, rachunku wyników i strat, F01, VAT 7 oraz dowolnych zestawień według ustalonych przez użytkownika wzorców
 • tworzenie wielopoziomowych i przekrojowych analiz ekonomicznych opartych o plan kont

II. Moduł Ekonomia i Statystyka przeznaczony jest do współpracy z systemem EPR stanowi swoisty generator raportów.

Funkcjonalność:

 • tworzenie zestawień sprawozdawczych F01, bilans, rachunek zysków i strat, przepływy
 • tworzenie własnych zestawień na podstawie dostępnej informacji w systemie

III. Moduł Kasa, służy do wystawiania dokumentów KP i KW oraz ich księgowania. Przeznaczony jest do pracy jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej.

Funkcjonalność:

 • wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty Kasowe za dowolny okres czasu
 • pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno lub wszystkich razem
 • dokonuje bilansu kasy do dowolnego dnia
 • porządkuje chronologicznie wszystkie wpisy
 • pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia i hasła dla dowolnej liczby operatorów, w tym uprawnienie do zmiany numeru kasy na wystawionym dokumencie
 • współpracuje z wieloma typami drukarek (w tym atramentowe i laserowe)
 • umożliwia zdefiniowanie ilości drukowanych kopii KP i KW
 • umożliwia wydruk nagłówka firmowego w miejscu pieczęci
 • pozwala korzystać ze słowników kontrahentów
 • zawiera moduł do księgowania danych
 • pozwala zdefiniować numer startowy kasy

IV. Moduł Środki Trwałe, obsługuje sferę majątku trwałego przedsiębiorstwa i spełnia wszelkie wymagania określone przepisami o księgowości oraz przepisami prawa podatkowego.

Funkcjonalność:

 • prowadzi ewidencję bilansową i podatkową według klasyfikacji środków trwałych
 • tworzy dokumenty przyjęcia OT lub BO dla użytkowania całorocznego lub sezonowego
 • obsługuje szczególne przypadki amortyzacji, np. samochodów osobowych o wartości przekraczającej 20 000 EUR, obcych środków trwałych będących w użytkowaniu itp.
 • umożliwia korygowanie poszczególnych wartości inwentarzowych (np. wartości początkowej, wartości netto, wartości umorzenia, stopy podatkowej lub umorzeniowej), jak i innych przechowywanych informacji: grupy klasyfikacji, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, użytkownika, sposobu umarzania itp.
 • pozwala przypisać jednemu środkowi trwałemu wiele miejsc powstawania kosztów
 • umożliwia wybór rozliczania kosztów na konta grupy 4 i/lub 5
 • umożliwia wykonanie próbnego polecenia księgowania przed zamknięciem miesiąca
 • automatycznie nalicza amortyzację i księguje dane podczas zamykania miesiąca
 • udostępnia przeprowadzanie inwentaryzacji metodą pełną lub częściową
 • prowadzi ewidencję niskocennych składników majątku trwałego
 • jest w pełni zintegrowany z modułem F-K

W zakresie tworzenia zestawień i funkcji kontrolnych umożliwia:

 • drukowanie dokumentów przyjęcia i karty analitycznej środka trwałego
 • tworzenie planu amortyzacji na rok obrachunkowy wg stanu na dowolny zamknięty miesiąc oraz wieloletniego planu amortyzacji
 • tworzenie rozdzielnika kosztów amortyzacji i umorzenia, stanu środków trwałych wg grup rodzajowych, odpowiedzialnych materialnie, stanowisk kosztów oraz analitycznie
 • zestawianie obrotów i salda kont (analitycznie, syntetycznie)
 • przygotowanie danych do sprawozdania F-01
 • zestawianie dokumentów i tworzenie dziennika operacji gospodarczych
 • indywidualne definiowanie zestawień z wykorzystaniem selekcji i sortowania danych

System realizuje też różne funkcje dodatkowe:

wgląd do archiwum zawierającego zlikwidowane środki trwałe eksportowanie wszystkich przechowywanych informacji do formatu MS-XML.

V. Moduł Kadry-Płace, jest optymalnym rozwiązaniem dla działów personalnych firm średniej i dużej wielkości. System ten jest sprawdzony i wysoce stabilny. Jest nową wersją rozwijanej od 10 lat aplikacji.Główne funkcje systemu to administrowanie kadrami, naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie spraw socjalnych. Co istotne, Moduł Kadry-Płace może pracować w przedsiębiorstwach różnych branż. Podstawową korzyścią z wdrożenia tego rozwiązania jest usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy działów personalnych przedsiębiorstwa, a także prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń.Moduł Kadry-Płace posiada rozwinięte funkcje raportowania. Generuje nie tylko niezbędne dokumenty, lecz również szereg zestawień kadrowych i płacowych. Zarówno ich wygląd, jak i zakres prezentowanych informacji mogą być szczegółowo zdefiniowane przez użytkownika.

Funkcjonalność:

 • moduł Kadry-Płace spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, stażów i zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS
 • aplikacja umożliwia definiowanie składników płacowych, dzięki czemu można ją zaadaptować do systemów wynagrodzeń spotykanych w przedsiębiorstwach różnych branż
 • umożliwia przyporządkowanie kont księgowych do poszczególnych składników płacowych, a do kart pracy - numerów zleceń. Dzięki temu może automatycznie tworzyć rozdzielniki kosztów wynagrodzeń w postaci gotowego dekretu księgowego - co jest ważne z punktu widzenia analizy rentowności poszczególnych wyrobów lub zleceń
 • polecenia księgowania listy płac mogą być elektronicznie przesyłane do systemu Finansowo-Księgowego, przy czym składniki płac są wówczas sumowane według odpowiednich kont kosztów
 • naturalnie system generuje również wszelkie potrzebne dokumenty kadrowe i płacowe, zarówno standardowe (np. umowa o pracę czy świadectwo pracy), jak też zaprojektowane przez użytkownika. Jego istotną funkcją jest opcja elektronicznego przesyłania przelewów do banków, moduł współpracuje z systemem MultiCash

VI. Moduł Faktura, to prosty w obsłudze program komputerowy do generowania dokumentów sprzedaży za towary i usługi, przelewów bankowych i dokumentów kasowych. Przeznaczony jest dla firm usługowo-handlowych, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, gdyż nie kontroluje on stanów magazynowych. Przejrzysty interfejs sprawia, że początkujący użytkownik nie będzie miał kłopotów z jego obsługą.

Funkcjonalność:

 • wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj. faktury VAT, faktury VAT fiskalne, faktury eksportowe, faktury pro forma, paragony, dokumenty korygujące, noty korygujące
 • nalicza podatek VAT od wartości netto lub brutto
 • umożliwia zmianę wartości stawek VAT
 • udziela rabatów
 • kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami
 • współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet
 • zawiera słownik kontrahentów i towarów - usług z możliwością definiowania opisu dla pozycji
 • wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów - usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży
 • umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów)
 • zapewnia bezpieczeństwo - archiwizacja danych, uzytkownicy - hasła, możliwe szyfrowanie połączenia.


VII. Moduł GOSPODARKA MAGAZYNOWA jest pomocniczym modułem służącym do ewidencji szczegółowej (ilościowej i wartościowej)materiałów, towarów i produktów według poszczególnych magazynów. W module tym wystawiane są, przez osoby uprawnione, dokumenty przyjęcia materiałów i towarów od dostawców, np. dowody PZ oraz dowody przyjęcia produktów z produkcji do magazynu jak również dowody wydania materiałów, produktów i towarów z magazynu, np. dowody Wz i Rw. Ewidencja szczegółowa materiałów i towarów prowadzona jest w rzeczywistych cenach nabycia (zakupu) lub cenach ewidencyjnych, a produktów w rzeczywistym lub planowanym koszcie wytworzenia w zależności od ustaleń w zakładowym planie kont. Rozchód materiałów, towarów i produktów wyceniany jest automatycznie na podstawie jednej z przyjętych zasad: fifo, lifo, średniej ważonej, rzeczywistej ceny nabycia, ustalonych w zakładowym planie kont.Wszystkie dane wynikające z dokumentów (dowodów księgowych) ujęte w module Gospodarka Magazynowa na polecenie operatora programu są przenoszone automatycznie, za pośrednictwem urządzeń łączności, do modułu Finanse i Księgowość i ujmowane zbiorczo na odpowiednich kontach zespołu 3, 6 i 7 według zasad określonych w zakładowym planie kont.

Funkcjonalność:

 • wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj. faktury VAT, faktury VAT fiskalne, faktury eksportowe, faktury pro forma, paragony, dokumenty korygujące, noty korygujące
 • rozlicza stany magazynowe ilościowo i wartościowo
 • nalicza podatek VAT od wartości netto lub brutto
 • umożliwia zmianę wartości stawek VAT
 • udzielania rabatów
 • kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami
 • współpracuje z drukarkami fiskalnymi Posnet
 • zawiera słownik kontrahentów i towarów - usług z możliwością definiowania opisu dla pozycji
 • wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów - usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży
 • umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów)
 • bezpieczeństwo - archiwizacja danych, użytkownicy - hasła

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

ERP1m.png